Kariera - 112it
Produkt został dodany do zapytania Produkt został dodany do zapytania.

 

Dobrze się czujesz w kontakcie z klientem, lubisz skutecznie rozwiązywać problemy, masz ambicje aby rozwijać się zawodowo, a do tego interesuje Cię obszar IT? Doskonale się składa! Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Firma MADU specjalizuje się w dostarczaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu zaawansowanych rozwiązań IT. Od wielu lat doradzamy, a następnie dostarczamy bezpieczne, wydajne i innowacyjne rozwiązania serwerowe w oparciu o portfolio największych liderów branży. Kilka miesięcy temu zostaliśmy uhonorowani tytułem „Partnera roku” Lenovo 2017w kategorii serwery i pamięci masowe. 

 


 

Poszukujemy do naszego zespołu handlowego kandydatów na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY ROZWIĄZAŃ IT


W swojej pracy będziesz realizować takie zadania jak:

- aktywne pozyskiwanie, utrzymanie i obsługa klientów B2B,

- doradztwo i dobór produktów oraz rozwiązań IT,

- sprzedaż rozwiązań oraz usług oferowanych przez firmę,

- negocjowanie warunków realizacji transakcji, 

- współpraca z działem technicznym w zakresie realizacji wdrożeń,

- obsługa posprzedażowa,

- reprezentowanie firmy i dbanie o jej wizerunek.

 

Czego od Ciebie oczekujemy? 

- co najmniej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze handlowym B2B,

- predyspozycji handlowych i umiejętności negocjacyjnych,

- bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum średnim (B1),

- samodzielności i zaradności w realizacji powierzonych zadań,

- dyscypliny – umiejętności dostosowania się do wewnętrznych procedur i standardów,

- otwartości – na współpracowników i na kontrahentów,

- zainteresowania rynkiem nowych technologii (IT),

- ogromnym atutem będą: doświadczenie w sprzedaży rozwiązań IT i znajomość takich produktów jak rozwiązania serwerowe, storage, sprzęt sieciowy.

 

Czego możesz się spodziewać?

- dostępu do nowoczesnych narzędzi pracy,

- intensywnej nauki, możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i korzystania ze szkoleń branżowych,

- częstych kontaktów z klientami, rozmów z nimi i wspólnego wypracowywania optymalnych rozwiązań, pracę przy ciekawych projektach,

- bardzo dobrych warunków wynagradzania w systemie prowizyjnym uzależnionych od poziomu realizacji zadań (podstawa + prowizja), w tym utrzymanie premii za sprzedaż w trakcie urlopu wypoczynkowego,

- stabilnych warunków zatrudnienia,

- stałych godzin pracy (poniedziałek-piątek 8:00-16:00) w komfortowej siedzibie pod Wrocławiem – w Suchym Dworze.

 

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy zapraszamy do wysyłania aplikacji na a.szczerek@madu.pl!

 

 


 

 

Dodatkowych informacji o rekrutacji udziela Agnieszka Szczerek: a.szczerek@madu.pl, tel. 797 001 564

 

 

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ 
W PROCESIE REKRUTACYJNYM

Wypełniając się z obowiązku informacyjnego wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119,  str. 1 z późn. zm.), zwane dalej „RODO 2016/679”,  informuję, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMNISTRATORA

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Madu sp. z o.o. sp.k. są Jarema Ostańkowicz - Prezes Zarządu Komplementariusza, a także Honorata Durak – Członek Zarządu Komplementariusza.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Z administratorem można się skontaktować telefonicznie pod numerem (71) 716 41 44. 

KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się przez adres e-mail: matueszszenbek@bodo24.pl

CEL I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane 
w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego art. 6 ust. 1 lit. b RODO, natomiast inne dane, w tym do kontaktu, na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są inne dane, o których mowa w art.9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

WARUNEK PODANIA DANYCH I KONSEKWENCJE NIEPODANIA

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wszystkie dane osobowe wszystkich osób fizycznych, które będą brały udział w procesie rekrutacji, zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonym procesie rekrutacji.  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz następujących informacji: 

a) cele przetwarzania; 

b) kategorie odnośnych danych osobowych; 

c) kategorię odbiorców;; 

d) planowany okres przechowywania danych osobowych

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, 

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

PRAWO DO SPROSTOWANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; 

PRAWO DO OGRANICZENIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

PRAWO DO PRZENIESIENIA

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy;

Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO UODO

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli uważa że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych mieszczący się w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl.

 

 

Back to Top